Yiddish word for nostril:

"nozlokh, nozlekher"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Popular